SLOVENSKÁ CHIRURGIA

časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti SLS

 

Časopis prináša aktuálne prehľadové a prakticky orientované poznatky o patofyziológii, diagnostike a liečbe ochorení vyžadujúcich chirurgickú intervenciu. Zároveň ponúka príspevky z praxe vo forme pôvodných prác, kazuistík, štúdií či prostredníctvom informácií z pracovísk. Obsah časopisu dopĺňajú medziodborové články, experimentálne práce, skrátené prehľady najzaujímavejších publikácií zo svetovej odbornej literatúry, informácie a správy z odborných podujatí, recenzie zaujímavých kníh na našom trhu a podobne.

Kompletný archív časopisu nájdete nielen na našej stránke, ale aj na stránke Slovenskej chirurgickej spoločnosti www.schs.sk.


Ročník: 14

Náklad: 1 000 ks

Periodicita: 4-krát ročne

Štruktúra časopisu (rubriky)

 • Úvodné slovo
 • Prehľadové články
 • Pôvodné práce
 • Kazuistiky
 • Spektrum
 • Informácie a komentáre

Registrácia MK SR pod číslom EV 2991/09

ISSN

 • ISSN 1339-4169 (online verzia)
 • ISSN 1336-5975 (tlačená verzia)

 

Citačná skratka: Slov. chir.

Časopis je indexovaný v "Bibliographia Medica Slovaca" (BMS).

Citácie sú spracované v CiBaMed.

 

 • Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.
 • Články ani recenzie nie sú honorované.
 • Články sú poskytované na nahliadnutie inzertným partnerom.
 

Objednávky na pravidelné zasielanie a predplatné v SR

Členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti je časopis distribuovaný zdarma v rámci členského poplatku spoločnosti. Ostatní čitatelia si časopis môžu objednať na www.solen.sk, e-mailom: predplatne@solen.sk, faxom: 02/5465 1384.
Predplatné za 4 čísla na rok 2017 je 12 €.