Slovenská chirurgia 02/2015

ÚVODNÉ SLOVO

Úvodné slovo

Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

PREHĽADOVÉ ČLÁNKY

Transplantácia hepatocytov

MUDr. Rastislav Kalanin
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
MUDr. Tomáš Gajdzik
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
MUDr. Martina Vidová
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
MUDr. Izabela Bosznayová
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

Liečebné možnosti kmeňových buniek

MUDr. Martina Vidová
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Súčasný pohľad na transplantácie pankreasu

MUDr. Tomáš Gajdzik
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Rastislav Kalanin
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Štefan Hulík
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

PÔVODNÉ PRÁCE

Úskalia tromboprofylaxie u neurochirurgických pacientov

MUDr. Miroslava Metesová
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
MUDr. Juraj Šutovský
Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.
Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM, Martin

KAZUISTIKY

Karcinóm ruky u diabetika

MUDr. Peter Hajdu
Chirurgické oddelenie NsP Trebišov, a. s., Svet zdravia, Trebišov
MUDr. Martin Murcko
Chirurgické oddelenie NsP Trebišov, a. s., Svet zdravia, Trebišov
MUDr. Andriy Tovtyn
Chirurgické oddelenie NsP Trebišov, a. s., Svet zdravia, Trebišov

Malrotácia stredného čreva u pacientky s karcinómom žalúdka

MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice

Vzácny prípad cudzieho telesa v mediastíne – kazuistika

MUDr. Róbert Šimon
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Milan Almaši, PhD.
ORL oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
MUDr. Marián Kudláč
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Mukokéla apendixu – kazuistiky

MUDr. Zoltán Básti
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o., Lučenec
MUDr. Peter Brunčák
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o., Lučenec
MUDr. Róbert Švidraň
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o., Lučenec
MUDr. Šimon Číčel
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o., Lučenec

SPEKTRUM

Ductus Wirsüngianus a vražda jeho objaviteľa

MUDr. Juraj Strmeň, CSc., h. doc.
Oddelenie dlhodobo chorých NsP Ilava, n. o., Ilava

Dr. Denton A. Cooley – neprekonateľný chirurg

MUDr. Juraj Strmeň, CSc., h. doc.
Oddelenie dlhodobo chorých NsP Ilava, n. o., Ilava
O tom, že je niekto mimoriadny, by sme mali vedieť bez výnimky všetci, aj keď je z ďalekej cudziny; NOTA BENE, keď je ešte k tomu chirurgom. Jeho invencia, markantná manuálna zručnosť, organizačný talent a pracovitosť sú jeho bytostnou samozrejmosťou. Takýto človek je len jediný na svete, rodený Texasan Prof. Dr. Denton Arthur Cooley, MD, FACS, FRCP, FICS, FRCS (Ireland), FRACS, FRCS (England), FRCM, FRCS (Edinburgh) bravúrny a nezabudnuteľný chirurg, zakladateľ jedného z najprestížnejších kardiochirurgických a kardiologických pracovísk na zemeguli – Texas Heart Institute v Houstone (THI), ako aj periodika Texas Heart Institute Journal. Je posledným žijúcim chirurgom cez ktorého sa môže ešte bežný medicínsky smrteľník priamo virtuálne dotknúť ďalších gigantov, u ktorých už vyslovenie ich mena priam elektrizuje – Herman Chiari, Hans Finsterer, Alfred Blalock, Helen B. Taussig, či Russell Brock. Zbytočne by sme ešte po niekom podobnom pátrali, neexistuje. Bolo mi nesmiernou cťou a nezabudnuteľným zážitkom, byť opakovane s ním v kontakte a cítiť jeho láskavosť, výnimočnosť a dokonalosť.
Kľúčové slová: Dr. Denton A. Cooley, kardiochirurgia, Texas Heart Institute.

Dr. Denton A. Cooley – unsurpassed surgeon
The fact that somebody is outstanding, we should know it all without exception, although he is far from abroad; NOTA BENE, when yet he is the surgeon. His inventiveness, striking manual skills, organizational talent and hard work are the existential commonplace. Such a man is the only one in the world, a native Texan Prof. Dr. Denton Arthur Cooley, MD, FACS, FRCP, FICS, FRCS (Ireland), FRACS, FRCS (England), FRCM, FRCS (Edinburgh) bravura and memorable surgeon, a founder of one of the most prestigious cardiac surgery and cardiology workplaces around the globe – Texas Heart Institute in Houston (THI), as well as periodical the Texas Heart Institute Journal. He is the last surviving surgeon through whom may be more common medical being virtually touch the other giants who already pronounce their name is literally electrifying - Herman Chiari, Hans Finsterer, Alfred Blalock, Helen B. Taussig, and Russell Brock. Unnecessarily we even inquire into someone similar, he does not exist. It was an immense honor and an unforgettable experience for me, to be repeatedly in contact with him and to feel his kindness, exceptionality and excellence.
Key words: Dr. Denton A. Cooley, cardiac surgery, Texas Heart Institute.